default_mobilelogo

Lista wskaźników dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego

 

Dojrzałość szkolna- gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (gotowość rozwoju fizycznego, poznawczego i emocjonalno-społecznego)

 1. Sprawność grafomotoryczna (manualna):
 • kreśli linie poziome, pionowe, „po śladzie", samodzielnie i z zachowaniem prawidłowego

kierunku

 • kreśli linie koliste i faliste, kreśli linie zamknięte (kota, owale, prostokąty)
 • łączy liniami zaznaczone punkty
 • obrysowuje szablony figur geometrycznych różnych wielkości
 • koloruje obrazki bez wychodzenia poza linie
 • kopiuje przez kalkę techniczną duże kontury i kształty literopodobne
 • rysuje szlaczki według przedstawionych wzorów
 • tworzy samodzielne kompozycje
 • prawidłowo trzyma narzędzie do pisania
 • lepi z plasteliny i ciastoliny
 • tnie nożyczkami według wytyczonej linii prostej i łamanej
 1. Sprawność ruchowa (motoryka duża i mała):
 • jest sprawne ruchowo, biega, skacze na jednej i na obu nogach, wspina się, rzuca piłkę oburącz
 • chętnie uczestniczy w różnego rodzaju zabawach ruchowych, lubi zajęcia gimnastyczne, utrzymuje równowagę, robi „jaskółkę”, stoi na jednej nodze przez 10 sekund
 • zawiązuje sznurowadła, wiąże kokardki, zapina sprawnie guziki, zasuwa zamek
 • chętnie rysuje, maluje
 1. Orientacja przestrzenna:
 • odróżnia lewą stronę ciała od prawej
 • wskazuje swoją rękę, nogę prawą i lewą
 • wskazuje rękę prawą i lewą u osoby siedzącej naprzeciw niego
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotu w przestrzeni (na środku, z prawej, lewej, wyżej, niżej, między, pod, nad, w, za, przed, obok)
 • posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotu w przestrzeni (jw.)
 1. Percepcja słuchowa:
 • odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków
 • odtwarza prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego
 • dokonuje analizy zdania (wskazuje pierwsze słowo i ostatnie, podaje liczbę słów w zdaniu)
 • wyróżnia głoskę (zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu
 • dzieli proste wyrazy na głoski
 • przeprowadza syntezę głoskową wyrazów

o prostej budowie

 • dzieli proste wyrazy na sylaby klaszcząc lub wystukując
 • przeprowadza syntezę sylabową wyrazów o prostej budowie
 • różnicuje wyrazy dźwiękopodobne, np. półka

-bułka, Tomek

-domek, nurek

-murek itp.

 • odróżnia głoski o podobnym brzmieniu

(np. b-p, d-t, g-k, z-, w-f, itp.)

 • zapamiętuje krótkie wierszyki, rymowanki, piosenki, kilka poleceń naraz
 • zapamiętuje materiał uszeregowany w sekwencje słowne (nazwy pory dnia, posiłków, dni tygodnia, pory roku)
 • przez dłuższą chwilę uważnie słucha czytanych bajek, opowiadań, muzyki
 1. Percepcja wzrokowa:
 • chętnie bawi się klockami, układankami, puzzlami
 • różnicuje położenie i ukierunkowanie figur geometrycznych (trójkąt, romb, prostokąt, kwadrat, koło) z zachowaniem kolejności figur
 • układa obrazki z 3 części i z 9 części
 • układa przedmioty z dowolnej liczby części
 • układa kompozycję z figur geometrycznych, poprawnie odwzorowuje wzory
 • potrafi wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie obrazkach
 • dostrzega brakujące części w obrazkach
 1. Mowa i myślenie:
 • układa historyjkę obrazkową w poprawnej kolejności (3-4 obrazkowa)
 • uzasadnia słowne kolejności obrazków w omawianej historyjce
 • dokonuje klasyfikacji obrazków (np. z uwagi na użytek, kolor, kształt, wielkość), określa kategorie nadrzędne (np. meble, ubiory, przybory szkolne)
 • dobiera w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej
 • buduje poprawne wypowiedzi, prawidłowo używa trudniejsze wyrazy, mowa zawiera prawidłowe formy gramatyczne, posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat
 • nie ma wady wymowy, prawidłowo wymawia wszystkie głoski
 • przez około pół godziny potrafi zajmować się daną aktywnością, dobrze koncentruje uwagę
 1. Elementarne pojęcia matematyczne:
 • posiada umiejętność porównywania zbiorów równolicznych, różnolicznych
 • ma opanowane pojęcia określające relacje między zbiorami (równo = tyle samo, mniej -więcej, o jeden mniej -o jeden więcej)
 • posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 20, liczy wspak
 • posiada umiejętność szeregowania zbiorów wg wzrastającej liczebności
 • przeprowadza operacje dodawania i odejmowania w zakresie 10 (na konkretach, w pamięci)
 1. Wiadomości na temat najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego:
 • wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice
 • zna nazwy niektórych zawodów i wiem czym ich przedstawiciele się zajmują
 • zna nazwy środków lokomocji, maszyn, urządzeń i wie do czego służą
 • zna nazwy zwierząt, wie w jakim środowisku żyją
 • zna nazwy roślin, wie w jakim środowisku przyrodniczym rosną
 1. Rozwój emocjonalno–społeczny i zachowanie:
 • w przypadku rozstania z opiekunem (np. w przedszkolu, u znajomych) jest pogodne
 • jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych, nie wymaga ciągłej uwagi dorosłego
 • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi
 • jest wesołe, chętnie opowiada, nawiązuje rozmowę, jest aktywne, podejmuje inicjatywę
 • podjęte zadania doprowadza do końca, jest wytrwałe, ciekawi je efekt pracy
 • słucha poleceń nauczyciela, chętnie pełni wyznaczone przez nauczyciela role
 • przestrzega ustalonych w grupie umów, reguł, jest zdyscyplinowane
 • zgodnie bawi się w grupie -współdziała, czeka na swoją kolej itp.
 • potrafi wykonać 3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego
 • jest odporne na niepowodzenia
 • przewiduje skutki swoich zachowań
 • rozpoznaje swoje uczucia, nazywa je i potrafi je wyrazić